Addtech Allmänna Villkor Sverige 2017

Tillämplighet

 1. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas när parterna (Beställaren och Leverantören) skriftligen eller på annat sätt avtalat om det. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Beställarens egna leveransvillkor accepteras således endast om parterna uttryckligen avtalat om det. Om Leverantören åtagit sig montage av Produkt gäller utöver dessa Allmänna Villkor även Särskilda Villkor Montage.

 2. Med Produkt(er) förstås i dessa Allmänna Villkor de komponenter som Leverantören genom avtal åtar sig att sälja till Beställaren, och som typiskt framgår närmare och specificeras i Avtal.

 3. Med Avtal(et) förstås i dessa Allmänna Villkor varje individuellt avtal mellan Beställaren och Leverantören om försäljning av Produkter. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av varje sådant Avtal.

Ritningar, beskrivningar och andra handlingar

 1. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning Avtal uttryckligen hänvisar till dem.

 2. Ritningar, beskrivningar, programvara och annat tekniskt underlag som har överlämnats av den ena parten till den andra får inte användas för annat ändamål än det för vilket de överlämnats. Materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt reproduceras utan medgivande från den överlämnande parten.

 3. Leverantören ska senast vid leveransen utan särskild ersättning tillhandahålla Beställaren ett exemplar, eller det större antal som avtalats, av ritningar och eller andra tekniska handlingar som tillhandahålls av Leverantören för att Beställaren ska kunna ombesörja montage, igångsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande reparationer) av Produkts alla delar. Övriga handlingar, såsom mätprotokoll och certifikat, tillhandahålls efter överenskommelse mot ersättning. Leverantören är inte skyldig att tillhandahålla ritningar och handlingar för tillverkning av Produkt eller reservdelar. Leverantören får uppfylla ovan nämnda förpliktelser genom att göra motsvarande dokumentation tillgänglig via Internet.

Prov före leverans (Leveransprov)

 1. Avtalade leveransprov ska utföras hos tillverkaren av Produkten på Beställarens bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen.

 2. Om parterna inte närmare avtalat om de tekniska kraven och hur leveransprovet ska genomföras ska leveransprov utföras enligt normal praxis inom vederbörande industribransch i tillverkarens land. Leverantören ska upprätta ett protokoll över leveransprovet och Beställaren ska få protokollet. Leveransprov ska godkännas i leveransprovsprotokoll. Har inte Beställaren inom 5 dagar från genomfört leveransprov framfört befogad invändning skriftligen skall Beställaren ha godkänt leveransprovet. Är Produkt inte avtalsenlig, ska Leverantören snarast möjligt se till att nödvändiga korrigeringar sker såvida avvikelsen inte är utan betydelse för Produkts användning. Beställaren har därefter rätt till nytt leveransprov.

Pris och betalning

 1. Försäljning sker till de priser som Leverantören tillämpar vid tidpunkten för mottagande av beställning från Beställaren, såvida inte annat uttryckligen avtalats.

  Om inte annat uttryckligen avtalats anges priser samt eventuella övriga kostnader exklusive mervärdesskatt och andra offentliga pålagor, vilka ska erläggas av Beställaren. Ändras en växelkurs mer än 2 % får Leverantören fram till utställande av faktura för Produkt justera angivna priser. Detta gäller även om visst pris särskilt avtalats mellan parterna.

 2. Betalning ska erläggas mot faktura och senast per i faktura angivet datum såvida inte annat uttryckligen avtalats. Beställaren har inte i något fall, såsom vid dröjsmål eller fel, rätt att hålla inne betalning. Är betalning försenad löper dröjsmålsränta, från förfallodagen tills betalning skett till Leverantören, med en räntesats uppgående till den vid varje tid gällande referensräntan enligt Sveriges Riksbank med tillägg av åtta procentenheter. Betalar inte Beställaren i rätt tid får Leverantören dessutom, efter att skriftligen ha meddelat Beställaren, avbryta sitt fullgörande av Avtal till dess betalning sker.

 3. Om Beställarens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl för Leverantören att anta att Beställaren inte kommer att erlägga full betalning får Leverantören avbryta sitt fullgörande av Avtalet och kräva betalning i förskott eller betryggande säkerhet för att återuppta fullgörelsen. Har Leverantören redan avsänt Produkt och det visar sig att sådana förhållanden som avses i föregående mening föreligger på Beställarens sida får Leverantören hindra att Produkt lämnas ut till Beställaren. Leverantören ska snarast skriftligen meddela Beställaren om beslut att avbryta sitt fullgörande av Avtal.

 4. Leverantören får häva Avtal om inte Beställaren betalat tre månader efter förfallodagen. Leverantören har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte överstiga det avtalade priset.

Leverans och leveranstid

 1. Leveransklausul ska tolkas enligt INCOTERMS i dess vid Avtalets ingående gällande lydelse. Om ingen leveransklausul har avtalats gäller leverans ”Ex Works”.

 2. Ska leverans ske inom en viss tidsrymd börjar tiden räknas från dagen för Avtalets ingående såvida inte annat uttryckligen avtalats. Sådan frist börjar dock inte i något fall löpa förrän Leverantören har erhållit (i) betalning, om sådan ska erläggas innan tillverkning påbörjas eller annars så är avtalat, och (ii) Leverantören erhållit erforderliga licenser, tillstånd, tekniska data instruktioner.

 3. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som utgör befrielsegrund enligt 11.1 eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från Beställarens sida ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter utgången av en avtalad leveranstid.

 4. Levererar Leverantören inte i rätt tid, har Beställaren rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören kräva leverans inom en sista skälig frist. Levererar Leverantören inte inom fristen kan Beställaren häva Avtalet genom skriftligt meddelande till Leverantören.

 5. Häver Beställaren Avtalet enligt 5.4 har han rätt till ersättning av Leverantören för den direkta merkostnad han åsamkas vid anskaffning av motsvarande produkt från annat håll, dock begränsat till ett belopp om 7,5 % av priset för Produkten. Om Beställaren inte häver Avtalet är han inte berättigad till någon ersättning med anledning av Leverantörens försening.

 6. Underlåter Beställaren att ta emot Produkt på fastställd dag, ska betalning ändå erläggas som om leverans skett enligt Avtalet och Beställaren ska ersätta Leverantören för dennes direkta merkostnader som Beställarens underlåtenhet förorsakar Leverantören.

Ansvar för fel

 1. Om Produkt avviker från specifikation som avtalats mellan parterna ska den anses felaktig, om inte avvikelsen är utan betydelse för avsedd användning. Leverantören ansvarar härutöver endast för fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

 2. Information om Produkts användningsområde eller om Produkt i övrigt, och som inte utgör del av uttryckligen avtalad specifikation, som tillhandahålls av Leverantören i vad form det vara må utgör endast en rekommendation eller allmän upplysning. Leverantören ansvarar inte för sådan information.

 3. Leverantörens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år räknat från den dag risken för Produkt övergick till Beställaren (garantitid). Garantitiden kan aldrig överstiga det lägsta av 1.760 timmars drifttid eller Produktens förväntade drifttid om denna är kortare än 1.760 timmars drifttid. Garantitiden gäller dock inte för slitdelar vars normala hållbarhet är kortare än ett år. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på att Beställaren lämnat felaktiga, tvetydiga eller ofullständiga uppgifter. Ansvar omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkt övergått på Beställaren såsom, men inte uteslutande, fel som beror på normal förslitning eller försämring.

 4. Leverantören förbinder sig att, i enlighet med Leverantörens val, under garantitiden utan ersättning leverera ny Produkt som ersättning för Produkt som är felaktig eller att avhjälpa fel. I Leverantörens skyldigheter ingår inte förpliktelse att bekosta ersättningsmedia eller ersättningsvätskor såsom t.ex. köldmedia. Avhjälpande kan ske antingen hos Leverantören eller hos Beställaren beroende på vilket Leverantören anser vara mest lämpligt. För ersättningsprodukter eller ersättningsdelar, som Leverantören tillhandahållit Beställaren gäller den garantitid som framgår av 6.3. Om Leverantören gör anspråk på utbytta delar eller utbytt Produkt ska äganderätten till dem eller den tillkomma honom. Eventuella destruktionskostnader bekostas av Beställaren.

 5. Beställaren ska bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktig del eller Produkt till Leverantören, medan Leverantören ska bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad del eller Produkt till leveransorten. Om Leverantören väljer att utföra avhjälpande hos Beställaren ska Beställaren erlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för Leverantörens personal. Beställaren ska vidare bära de merkostnader, som uppkommer p.g.a. att Produkt befinner sig på annan plats än leveransorten.

 6. Levererar Leverantören inte ersättningsprodukt eller avhjälper felet inom skälig tid efter att Beställaren har reklamerat fel har Beställaren rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören häva Avtalet såvitt gäller den felaktiga Produkten. Häver Beställaren Avtalet har Beställaren utöver rätt att få tillbaka köpeskilling erlagd för Produkten även rätt till ersättning av Leverantören för den direkta merkostnad han åsamkas vid anskaffning av motsvarande Produkt från annat håll, dock begränsat till ett belopp om 7,5 % av priset för Produkten.

 7. Genom att till Beställaren avlämna vederbörligen reparerad eller utbytt del eller Produkt ska Leverantören anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal. Om eventuell demontering och inmontering medför ingrepp i annat än Produkt svarar Beställaren för arbete och kostnader som orsakas av detta.

 8. Beställaren ska omedelbart efter avlämnandet undersöka Produkt i enlighet med god affärssed.

 9. Beställaren får inte åberopa fel om Beställaren inte lämnar Leverantören skriftligt meddelande om fel inom 15 dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts och i intet fall senare än inom den ansvarstid som följer av punkten 6.3 ovan. Reklamerar Beställaren på grund av fel och det visar sig att Leverantören inte är ansvarig för felet har Leverantören rätt till ersättning för de kostnader reklamationen orsakat honom.

 10. Leverantören får i stället för avhjälpande eller omleverans välja att återbetala köpeskillingen. Beställaren ska då återlämna Produkt i väsentligen oförändrat skick. Om detta inte är möjligt ska i avräkning på köpeskillingen Leverantören tillgodoräknas ett belopp som svarar mot värdet av det som då kommit Beställaren till godo. Väljer Leverantören att återbetala köpeskillingen har Beställaren rätt till ersättning av Leverantören för den direkta merkostnad han åsamkas vid anskaffning av motsvarande produkt från annat håll, dock begränsat till ett belopp om 7,5 % av priset för Produkten.

Ansvar för person- och sakskada

 1. Leverantören ansvarar inte för skada som Produkt orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då Produkt är i annan än Leverantörens besittning.

 2. Beställaren ska hålla Leverantören skadeslös i den utsträckning Leverantören åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Leverantören enligt 7.1 inte ansvarar för.

 3. Begränsningarna i Leverantörens ansvar enligt 7.1 gäller inte om Leverantören gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

 4. Framställer tredje man krav mot Leverantören eller Beställaren på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt 7, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.

 5. Leverantören och Beställaren är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Produkt. Det inbördes förhållandet mellan Beställaren och Leverantören ska dock alltid avgöras enligt vad som stadgas Avtalet.

Support

Fråga Teknikprodukter

036-37 62 00