Addtech Allmänna Villkor Sverige 2019


1. Tillämplighet
1.1. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas när parterna
(Beställaren och Leverantören) skriftligen eller på annat
sätt avtalat om det. Avvikelser från villkoren måste
avtalas skriftligen för att bli gällande. Beställarens egna
leveransvillkor accepteras således endast om parterna
uttryckligen avtalat om det. Om Leverantören åtagit sig
montage av Produkt gäller utöver dessa Allmänna
Villkor även Särskilda Villkor Montage.
1.2. Med Produkt(er) förstås i dessa Allmänna Villkor de
komponenter som Leverantören genom avtal åtar sig att
sälja till Beställaren, och som framgår närmare och
specificeras i Avtal.
1.3. Med Avtal(et) förstås i dessa Allmänna Villkor varje
individuellt avtal mellan Beställaren och Leverantören
om försäljning av Produkter. Dessa Allmänna Villkor
utgör en integrerad del av varje sådant Avtal.
2. Ritningar, beskrivningar, andra handlingar och
programvara
2.1. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och
annan produktinformation är bindande endast i den
utsträckning Avtal uttryckligen hänvisar till dem.
2.2. Ritningar, beskrivningar, programvara och annat
tekniskt underlag som har överlämnats av den ena
parten till den andra får inte användas för annat
ändamål än det för vilket de överlämnats. Materialet får
inte heller kopieras eller på annat sätt reproduceras utan
medgivande från den överlämnande parten.
2.3. Leverantören ska senast vid leveransen utan särskild
ersättning tillhandahålla Beställaren ett exemplar, eller
det större antal som avtalats, av ritningar och eller andra
tekniska handlingar som tillhandahålls av Leverantören
för att Beställaren ska kunna ombesörja montage,
igångsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande
reparationer) av Produkts alla delar. Övriga handlingar,
såsom mätprotokoll och certifikat, tillhandahålls efter
överenskommelse mot ersättning. Leverantören är inte
skyldig att tillhandahålla ritningar och handlingar för
tillverkning av Produkt eller reservdelar. Leverantören
får uppfylla ovan nämnda förpliktelser genom att göra
motsvarande dokumentation tillgänglig via Internet.


3. Prov före leverans (Leveransprov)
3.1. Avtalade leveransprov ska utföras hos tillverkaren av
Produkten på Beställarens bekostnad, om inte annat
avtalats skriftligen.
3.2. Om parterna inte närmare avtalat om de tekniska kraven
och hur leveransprovet ska genomföras ska
leveransprov utföras enligt normal praxis inom
vederbörande industribransch i tillverkarens land.
Leverantören ska upprätta ett protokoll över
leveransprovet och Beställaren ska få protokollet.
Leveransprov ska godkännas i leveransprovsprotokoll.
Har inte Beställaren inom 5 dagar från genomfört
leveransprov framfört befogad invändning skriftligen
skall Beställaren ha godkänt leveransprovet. Är Produkt
inte avtalsenlig, ska Leverantören snarast möjligt se till
att nödvändiga korrigeringar sker såvida avvikelsen inte
är utan betydelse för Produkts användning. Beställaren
har därefter rätt till nytt leveransprov.


4. Pris och betalning
4.1. Försäljning sker till de priser som Leverantören
tillämpar vid tidpunkten för mottagande av beställning
från Beställaren, såvida inte annat uttryckligen avtalats.
Om inte annat uttryckligen avtalats anges priser samt
eventuella övriga kostnader exklusive mervärdesskatt
och andra offentliga pålagor, vilka ska erläggas av
Beställaren. Ändras en växelkurs mer än 2 % får
Leverantören fram till utställande av faktura för Produkt
justera angivna priser. Detta gäller även om visst pris
särskilt avtalats mellan parterna.
4.2. Betalning ska erläggas mot faktura och senast per i
faktura angivet datum såvida inte annat uttryckligen
avtalats. Beställaren har inte i något fall, såsom vid
dröjsmål eller fel, rätt att hålla inne betalning. Är
betalning försenad löper dröjsmålsränta, från
förfallodagen tills betalning skett till Leverantören, med
en räntesats uppgående till den vid varje tid gällande
referensräntan enligt Sveriges Riksbank med tillägg av
åtta procentenheter. Betalar inte Beställaren i rätt tid får
Leverantören dessutom, efter att skriftligen ha meddelat
Beställaren, avbryta sitt fullgörande av Avtal till dess
betalning sker.
4.3. Om Beställarens handlingssätt eller ekonomiska
förhållanden är sådana att det finns skäl för
Leverantören att anta att Beställaren inte kommer att
erlägga full betalning får Leverantören avbryta sitt
fullgörande av Avtalet och kräva betalning i förskott
eller betryggande säkerhet för att återuppta fullgörelsen.
Har Leverantören redan avsänt Produkt och det visar sig
att sådana förhållanden som avses i föregående mening
föreligger på Beställarens sida får Leverantören hindra
att Produkt lämnas ut till Beställaren. Leverantören ska
snarast skriftligen meddela Beställaren om beslut att
avbryta sitt fullgörande av Avtal.
4.4. Leverantören får häva Avtal om inte Beställaren betalat
tre månader efter förfallodagen. Leverantören har då,
utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada
han lider.


5. Leverans och leveranstid
5.1. Leveransklausul ska tolkas enligt INCOTERMS i dess
vid Avtalets ingående gällande lydelse. Om ingen
leveransklausul har avtalats gäller leverans ”Ex
Works”.
5.2. Ska leverans ske inom en viss tidsrymd börjar tiden
räknas från dagen för Avtalets ingående såvida inte
annat uttryckligen avtalats skriftligen. Sådan frist börjar
dock inte i något fall löpa förrän Leverantören har
erhållit (i) betalning, om sådan ska erläggas innan
tillverkning påbörjas eller annars så är avtalat, och (ii)
Leverantören erhållit erforderliga licenser, tillstånd,
tekniska data och instruktioner.
5.3. Försenas leveransen på grund av någon omständighet
som utgör befrielsegrund enligt 11.1 eller på grund av
någon handling eller underlåtenhet från Beställarens
sida ska leveranstiden förlängas så mycket som med
hänsyn till omständigheterna är skäligt. Leveranstiden
ska förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar
efter utgången av en avtalad leveranstid.
5.4. Levererar Leverantören inte i rätt tid, har Beställaren
rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören
kräva leverans inom en sista skälig frist. Levererar
Leverantören inte inom fristen kan Beställaren häva
Avtalet genom skriftligt meddelande till Leverantören.
Addtech Allmänna Villkor Sverige 2019_V1 2(3)
5.5. Häver Beställaren Avtalet enligt 5.4 har han rätt till
ersättning av Leverantören för den direkta merkostnad
han åsamkas vid anskaffning av motsvarande produkt
från annat håll, dock begränsat till ett belopp om 7,5 %
av priset för Produkten. Om Beställaren inte häver
Avtalet är han inte berättigad till någon ersättning med
anledning av Leverantörens försening.
5.6. Underlåter Beställaren att ta emot Produkt på fastställd
dag, ska betalning ändå erläggas som om leverans skett
enligt Avtalet och Beställaren ska ersätta Leverantören
för dennes direkta merkostnader som Beställarens
underlåtenhet förorsakar Leverantören.


6. Ansvar för fel
6.1. Om Produkt avviker från specifikation som avtalats
mellan parterna ska den anses felaktig, om inte
avvikelsen är utan betydelse för avsedd användning.
Leverantören ansvarar härutöver endast för fel som
beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller
tillverkning.
6.2. Information om Produkts användningsområde eller om
Produkt i övrigt, och som inte utgör del av uttryckligen
avtalad specifikation, som tillhandahålls av
Leverantören i vad form det vara må utgör endast en
rekommendation eller allmän upplysning. Leverantören
ansvarar inte för sådan information.
6.3. Leverantörens ansvar avser endast fel som visar sig
inom ett år räknat från den dag risken för Produkt
övergick till Beställaren (garantitid). Garantitiden kan
aldrig överstiga det lägsta av 1.760 timmars drifttid
eller Produktens förväntade drifttid om denna är kortare
än 1.760 timmars drifttid. Garantitiden gäller dock inte
för slitdelar vars normala hållbarhet är kortare än ett år.
Leverantören ansvarar inte för fel som beror på att
Beställaren lämnat felaktiga, tvetydiga eller
ofullständiga uppgifter. Ansvar omfattar inte heller fel
orsakade av omständigheter som tillkommit efter att
risken för Produkt övergått på Beställaren såsom, men
inte uteslutande, fel som beror på normal förslitning
eller försämring.
6.4. Leverantören förbinder sig att, i enlighet med
Leverantörens val, under garantitiden utan ersättning
leverera ny Produkt som ersättning för Produkt som är
felaktig eller att avhjälpa fel. I Leverantörens
skyldigheter ingår inte förpliktelse att bekosta
ersättningsmedia eller ersättningsvätskor såsom t.ex.
köldmedia. Avhjälpande kan ske antingen hos
Leverantören eller hos Beställaren beroende på vilket
Leverantören anser vara mest lämpligt. För
ersättningsprodukter eller ersättningsdelar, som
Leverantören tillhandahållit Beställaren gäller den
garantitid som framgår av 6.3. Om Leverantören gör
anspråk på utbytta delar eller utbytt Produkt ska
äganderätten till dem eller den tillkomma honom.
Eventuella destruktionskostnader bekostas av
Beställaren.
6.5. Beställaren ska bära kostnaden och stå risken för
transporten av felaktig del eller Produkt till
Leverantören, medan Leverantören ska bära kostnaden
och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller
reparerad del eller Produkt till leveransorten. Om
Leverantören väljer att utföra avhjälpande hos
Beställaren ska Beställaren erlägga reskostnader och
traktamenten avseende res- och arbetstid för
Leverantörens personal. Beställaren ska vidare bära de
merkostnader, som uppkommer p.g.a. att Produkt
befinner sig på annan plats än leveransorten.
6.6. Levererar Leverantören inte ersättningsprodukt eller
avhjälper felet inom skälig tid efter att Beställaren har
reklamerat fel har Beställaren rätt att genom skriftligt
meddelande till Leverantören häva Avtalet såvitt gäller
den felaktiga Produkten. Häver Beställaren Avtalet har
Beställaren utöver rätt att få tillbaka köpeskilling erlagd
för Produkten även rätt till ersättning av Leverantören
för den direkta merkostnad han åsamkas vid
anskaffning av motsvarande Produkt från annat håll,
dock begränsat till ett belopp om 7,5 % av priset för
Produkten.
6.7. Genom att till Beställaren avlämna vederbörligen
reparerad eller utbytt del eller Produkt ska Leverantören
anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal.
Om eventuell demontering och inmontering medför
ingrepp i annat än Produkt svarar Beställaren för arbete
och kostnader som orsakas av detta.
6.8. Beställaren ska omedelbart efter avlämnandet
undersöka Produkt i enlighet med god affärssed.
6.9. Beställaren får inte åberopa fel om Beställaren inte
lämnar Leverantören skriftligt meddelande om fel inom
15 dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha
upptäckts och i intet fall senare än inom den ansvarstid
som följer av punkten 6.3 ovan. Reklamerar Beställaren
på grund av fel och det visar sig att Leverantören inte är
ansvarig för felet har Leverantören rätt till ersättning för
de kostnader reklamationen orsakat honom.
6.10. Leverantören får i stället för avhjälpande eller
omleverans välja att återbetala köpeskillingen.
Beställaren ska då återlämna Produkt i väsentligen
oförändrat skick. Om detta inte är möjligt ska i
avräkning på köpeskillingen Leverantören
tillgodoräknas ett belopp som svarar mot värdet av det
som då kommit Beställaren till godo. Väljer
Leverantören att återbetala köpeskillingen har
Beställaren rätt till ersättning av Leverantören för den
direkta merkostnad han åsamkas vid anskaffning av
motsvarande produkt från annat håll, dock begränsat till
ett belopp om 75 % av priset för Produkten.


7. Ansvar för person- och sakskada
7.1. Leverantören ansvarar inte för skada som Produkt
orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av
sådan skada om skadan inträffar då Produkt är i annan
än Leverantörens besittning.
7.2. Beställaren ska hålla Leverantören skadeslös i den
utsträckning Leverantören åläggs ansvar gentemot
tredje man för sådan skada eller förlust som
Leverantören enligt 7.1 inte ansvarar för.
7.3 Begränsningarna i Leverantörens ansvar enligt 7.1
gäller inte om Leverantören gjort sig skyldig till grov
vårdslöshet.
7.4 Framställer tredje man krav mot Leverantören eller
Beställaren på ersättning som avses i denna punkt 7, ska
andra parten genast skriftligen underrättas härom.
7.5 Leverantören och Beställaren är skyldiga att låta sig
instämmas till den domstol eller skiljenämnd som
behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet
grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad
av Produkt. Det inbördes förhållandet mellan
Beställaren och Leverantören ska dock alltid avgöras
enligt vad som stadgas Avtalet.
7.6 Leverantörens ansvar för skador som Produkt orsakar
på person eller på fast eller lös egendom som tillhör
Addtech Allmänna Villkor Sverige 2019_V1 3(3)
Beställaren eller tredje man ska under alla
omständigheter vara begränsat till EUR 500.000 per
skadetillfälle. Beställaren ska hålla Leverantören
skadeslös för varje sådant ansvar överstigande nämnda
belopp.


8. Skadeståndsansvar och ansvarsbegränsning
8.1. Vid dröjsmål eller fel har Beställaren rätt till skadestånd
i enlighet med vad som framgår av 5.5 och 6.6 och
6.10.
8.2. Om Leverantören i samarbete med Beställaren enligt
avtal mellan parterna har utvecklat Produkt på egen
bekostnad har Leverantören inte i något avseende
ansvar för försening eller för fel i Produkt. Detsamma
gäller för Produkter som Leverantören utan ersättning
har överlåtit eller lånat ut till Beställaren.
8.3. Leverantören ansvarar inte i något fall för
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
ekonomisk följdförlust.
8.4. Beställarens rätt till skadestånd är alltid begränsad till
ett belopp som motsvarar 7,5 % av köpeskillingen för
Produkt. Leverantörens ansvar är begränsat enligt vad
som här anges oavsett om Avtalet hävs eller inte.
8.5. Utöver de påföljder som uttryckligen stadgas i Avtal får
inte Beställaren göra gällande andra påföljder mot
Leverantören.


9. Äganderättsförbehåll
9.1. Produkt förblir Leverantörens egendom till dess den
blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant
äganderättsförbehåll är giltigt


10. Sekretess
10.1. Part får inte utan den andra partens godkännande till
tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge
uppgifter av konfidentiell natur om Avtalet eller om den
andra parten i annan utsträckning än vad som krävs för
avtalets genomförande. Part ska genom
sekretessförbindelse med personal eller på annat
lämpligt sätt säkerställa att sekretess iakttas.
Sekretesskyldighet gäller inte för information, som part
kan visa behörigen kommit till parts kännedom på annat
sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd.
Sekretesskyldigheten gäller även om Avtalet i övrigt
upphör att gälla.


11. Befrielsegrund
11.1. Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar
fullgörandet av något av parternas åtaganden enligt
Avtalet och som part inte kunnat råda över, såsom men
inte begränsat till åsknedslag, eldsvåda, jordbävning,
översvämning, krig, mobilisering eller militärinkallelser
av större omfattning, uppror eller upplopp, rekvisition,
beslag, valutarestriktion, myndighetsbestämmelse,
inskränkning i fråga om drivkraft, allmän knapphet på
transporter, varor eller energi eller strejk, blockad,
lockout eller annan arbetskonflikt oavsett om
avtalsparten är part i konflikten eller ej samt även fel i
eller försening av leverans från underleverantör p.g.a.
omständigheter som nu nämnts, ska utgöra
befrielsegrund som ger rätt till erforderlig
tidsförlängning och befrielse från vite och andra
påföljder. Sådan befrielsegrund ska part skriftligen
underrätta den andra parten om utan oskäligt uppehåll
efter det att denne insåg eller bort inse att
befrielsegrunden förelåg.
11.2. Om Avtals fullgörande förhindras längre tid än sex
månader p.g.a. omständigheter som nämns i 11.1 ska
vardera parten ha rätt att utan ersättningsskyldighet för
skada eller annat frånträda detta Avtal.


12. Export- och importlicens, certifiering m.m.
12.1. Leverantörens skyldighet att leverera Produkt är
villkorad av att denne erhåller och bibehåller
nödvändiga export-, import- och reexporttillstånd. Om
sådant tillstånd inte erhålls eller om redan beviljat
tillstånd återkallas utan försummelse från Leverantörens
sida, så är Leverantören befriad från sin skyldighet att
leverera Produkt och Beställaren kan inte i sådant fall
rikta något ansvar mot Leverantören.
12.2. Beställaren förbinder sig att följa gällande
bestämmelser och att i erforderlig omfattning medverka
till erhållande av export- eller importlicens för köpt
Produkt samt att vid eventuell re-export av denna eller
annan produkt i vilken köpt Produkt helt eller delvis
ingår, medverka vid inhämtande av erforderliga
tillstånd.
12.3 Eventuell certifiering av Produkt ska bekostas av
Beställaren.


13. Immateriella rättigheter
13.1. Med immateriella rättigheter avses i dessa Allmänna
Villkor samt i Avtal patent (inklusive bruksmodeller),
varumärken, upphovsrätter, upptäckter, uppfinningar,
teknisk information, arbetssätt, tillverknings- och andra
processer, mjukvara, inbyggd programvara, teknologier,
know-how eller andra immateriella rättigheter
inbegripet affärshemligheter (oaktat om de skyddas
enligt lag) (”Immateriella rättigheter”).
13.2. Om inte parterna är överens om annat ska varje part
eller en sådan parts licensgivare ensamt inneha
äganderätt till all teknik och alla immateriella
rättigheter som fanns innan Avtalet ingicks. Vidare får
eventuella immateriella rättigheter som lämnats av en
part till den andra parten enligt Avtalet inte kopieras,
reproduceras, överföras eller på annat sätt distribueras
till tredje part utan föregående skriftliga godkännande
av den part som tillhandahåller de Immateriella
rättigheterna. Detta gäller emellertid inte för sådana
rättigheter som är nödvändiga för att Beställaren ska
kunna förvärva äganderätt till Produkterna och för att
kunna att använda och vidaredistribuera Produkterna
utan begränsningar.
13.3. Leverantören ska behålla alla immateriella rättigheter
som är relaterade till Produkter som utvecklats enligt
Avtalet, oavsett om de utvecklats av Leverantören eller
gemensamt av parterna


14. Preskription
Anspråk mot Leverantören är preskriberade om inte
skiljeförfarande enligt punkt 15.2 rörande anspråket
inletts inom två år från berörd Produkts avlämnande.


15. Tillämplig lag och tvist
15.1. Svensk lag, med undantag för lagvalsregler, skall
tillämpas på Avtal.
15.2. Tvister som uppstår i anledning av Avtal ska slutligt
avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
(SCC). Skiljedomsregler ska tillämpas om inte SCC
med beaktande av målets svårighetsgrad,
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter
bestämmer att Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska
tillämpas. I förstnämnda fall ska SCC också bestämma
om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.
Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Språket för
förfarandet ska vara svenska.
Addtech Allmänna Villkor Sverige 2019_V1 4(3)
15.3. Sekretess skall gälla för (i) upplysning om att det pågår
eller har pågått ett skiljeförfarande mellan parterna som
är så preciserad att part kan identifieras (ii) inlagor i
skiljeförfarandet liksom vad som anförts muntligen
inför skiljenämnden och (iii) skiljenämndens
avgöranden i den omfattning som det finns risk att part
kan identifieras. Utan hinder av det nyss nämnda skall
part som begär verkställighet ha rätt att röja härför
angivet för verkställande myndighet i den mån så
erfordras .
* * *

Support

Fråga Teknikprodukter

036-37 62 00